LinkedIn

Menu

Klachtenregeling

Kwaliteit

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs en een veilige omgeving als ze naar school gaan. Pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld worden actief tegengegaan. Ook besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van ons onderwijs en aan de communicatie met de ouders.  

Als er problemen zijn, ligt het voor de hand deze te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind, de interne begeleider (IB-er) of de directie. Soms kan dat niet, omdat er juist problemen zijn met deze personen. Er zijn dan andere mogelijkheden.  

Praat met de school

U of uw kind kan contact opnemen met de interne vertrouwenscontactpersoon van de eigen school. Wie dat is en de bijbehorende contactgegevens zijn in de schoolgids opgenomen.  Zij kunnen en zullen u bij een klacht adviseren over de te nemen stappen.  

Bemiddeling door bestuurskantoor

U kunt contact opnemen met het bestuur van Stichting Borgesius (0165 330 894). Door bemiddeling zal samen met u en de school geprobeerd worden tot een oplossing te komen.  

Externe Vertrouwenspersoon

U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Stichting Borgesius:  
· Annelies de Waal, telefoon 06 3364 6887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
· Roy Ploegmakers, telefoon, 06 5466 1875, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl   

Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon. Zij/Hij zal samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een bemiddelend gesprek tussen ouders en school. De stap naar de klachtencommissie (zie hieronder) is ook een optie. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij desgewenst ondersteunen.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel Klokkenluidersregeling op onze website. 

Klachtencommissie

Wanneer u het idee heeft dat uw klacht door de school of het bestuur niet adequaat wordt afgehandeld, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. Stichting Borgesius is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag Tel.: 070-3861697 www.gcbo.nl info@gcbo.nl 

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht door hoor en wederhoor en geeft een gemotiveerde uitspraak of de klacht wel, niet of gedeeltelijk gegrond is. Aan de uitspraak is meestal een niet-bindend advies voor het bestuur gekoppeld.