LinkedIn

Menu

Interne en externe vertrouwenspersoon

Naast de klachtenregeling, waarbij ouders en personeelsleden klachten kunnen neerleggen bij de leidinggevende van de school heeft de Borgesiusstichting tevens een regeling voor de melding van vermoedens van een misstand, ook wel klokkenluidersregeling genoemd.

Van deze regeling kan gebruik gemaakt worden indien de melder van een misstand voor zijn positie te vrezen heeft binnen de organisatie bij openbaarmaking van deze misstand. De beleid en werkwijze met betrekking tot de regeling interne en externe vertrouwenspersoon is hier te vinden.