LinkedIn

Menu

NT2

Aanmelding

De aanmelding van de leerling gebeurt door de intern begeleider van de stamschool van de leerling via het aanmeldformulier te vinden op onze website. De coördinator bekijkt of de leerling geschikt is voor de NT2-klas. In het geval van akkoord wordt een intakegesprek gepland met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling met de NT2-leerkracht en -ondersteuner. Aan de hand van de intake wordt definitief een akkoord gegeven op de aanmelding.


NT2 beleid

De NT2-klas van Sterrenschool de Schittering is een klas voor leerlingen van 8 t/m 15 jaar voor onderwijs aan nieuwkomers, of NT2-leerlingen met een aantoonbare taalachterstand. Onder nieuwkomers worden leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland wonen verstaan. NT2-leerlingen zijn leerlingen waarbij Nederlands thuis niet de voertaal is. Bij de aanmelding is het van belang documentatie aan te leveren die de taalachterstand aantoont. Het uiteindelijke doel is de leerlingen intensief taalonderwijs te verzorgen, zodat zij op hun stamschool mee kunnen in het reguliere aanbod.

Deeltijdonderwijs

Leerlingen die deelnemen aan de NT2-klas komen maximaal 4 dagdelen per week naar de NT2-klas. Dit is op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 09.00u tot 12.00u. De rest van de week volgt de leerling het onderwijs op zijn/haar stamschool. In samenspraak met de leerkracht en ondersteuner worden de aanmeldingen beoordeeld en worden de streefdoelen bepaald. Aan de hand van evaluaties wordt bekeken wat het gewenste uitstroommoment is. Het uitgangspunt hierbij blijft dat leerlingen zo kort mogelijk deelnemen aan de NT2-klas, zodat de achterstand op alle andere ontwikkelgebieden minimaal blijft.


De leerlingen krijgen intensief taalaanbod op woordenschat en (mondelinge) taal, daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ouderbetrokkenheid speelt hierbij een belangrijke rol. Zo worden ouders en stamschool actief meegenomen in de ontwikkeling van hun kind en worden er huisbezoeken afgelegd. Het onderwijs wordt verzorgd door een leerkracht en een ondersteuner, beiden NT2-specialist. De intern begeleider van Sterrenschool de Schittering is coördinator voor de NT2-klas.

Leerlijnen

  • Veilig Leren Lezen;
  • Humpie Dumpie- beginnend begrijpend lezen;
  • Taal Actief;
  • Taal op maat;
  • Taal in blokjes;
  • Woorden in prenten deel 1 en 2;
  • Tekstverwerking; 
  • Starterspakket voor NT2- via de LOWANsite;
  • Horen, Zien en Schrijven;
  • Mondeling Nederlands.

Samenwerking gemeente

Sterrenschool de Schittering krijgt vanuit de gemeente Halderberge extra ondersteuning in de vorm van een incidentele subsidie voor de pilot NT2 onderwijs. Mede hierdoor kunnen de leerlingen die in aanmerking komen voor het intensieve taalonderwijs uit de gemeente Halderberge, Rucphen en Moerdijk verwezen worden naar een NT2-klas in de nabije omgeving. Samen met de ouders meldt de stamschool de leerling indien nodig aan voor het leerlingenvervoer bij de gemeente.

Bekostiging

Aan scholen uit de regio die leerlingen aanmelden voor deelname aan de NT-2 klas wordt in het schooljaar 2019/2020 een vergoeding gevraagd ad € 21 per ochtend. Bij deelname op 4 dagdelen per week derhalve een wekelijkse bijdrage ad € 84.

Uitstroom

Gedurende de periode op Sterrenschool De Schittering wordt bekeken of de leerling terug kan stromen naar de stamschool. Hierna vindt een overdracht plaats tussen de NT2-leerkracht en de leerkracht en IB-er van de stamschool van de leerling. De IB-er van de stamschool vraagt vervolgens een NIP-arrangement aan bij het samenwerkingsverband, nadat de leerling uitgestroomd is bij de NT2-klas.