LinkedIn

Menu

Kwaliteitszorg

De Borgesiusstichting werkt aan een systeem voor kwaliteitszorg op stichtingsniveau. De strategische doelen zijn uitgewerkt in het strategisch beleidsplan. Het kwaliteitssysteem dient bij te dragen aan de realisatie van deze doelen. De Borgesiusstichting stelt daarbij een goede balans tussen “kwalificatie”, “socialisatie” en “subjectificatie” (persoonsvorming) centraal. 

De strategische doelen zijn:

  • Leren in balans 
  • Herijking leerstofjaarklassensysteem 
  • Diversiteit samenstelling personeel
  • (Door)ontwikkeling van clusters
  • IKC ontwikkeling

De succesfactor van een goed kwaliteitssysteem is een transparante, voorspelbare cyclus waar duidelijk een aantal stappen in terugkomt. In het hart van het bestuurlijk kwaliteitszorgsysteem staat de dialoog tussen schooldirecteur en bestuur. Soms is dat een fysieke dialoog, zoals tijdens een schoolbezoek, en soms niet, zoals bij rapportages. 

Binnen de Borgesiusstichting hebben we een aantal afspraken gemaakt over hoe we met informatie omgaan, en hoe we rapporteren over de kwaliteit van de scholen. Centraal hierbij staat het schoolbezoek door het college van bestuur. Dit bezoek heeft een aantal doelen. Een van die doelen is om een oordeel uit te spreken over de school. Twee andere doelen zijn om een goed beeld te krijgen bij de ontwikkelingen die op de school spelen en om te sparren met de directeur over actuele thema’s. Het schoolbezoek wordt voorbereid door het invullen van een zelfevaluatie. Op basis van de in dit document geformuleerde vragen, geven schoolleider en college van bestuur aan hoe zij de school op deze thema’s beoordelen. In het gesprek tijdens het schoolbezoek wordt een gezamenlijk eindoordeel geformuleerd. Wanneer dit niet eenduidig is, is het oordeel van het college van bestuur leidend.