LinkedIn

Menu

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van de scholen die aangesloten zijn bij de Borgesiusstichting. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel. De GMR houdt zich bezig met het bovenschoolse beleid van de Borgesiusstichting, conform het Medezeggenschapsreglement GMR. Zij bespreekt dit bovenschoolse beleid met het College van Bestuur om vervolgens tot een weloverwogen advies of instemming te komen. Op die wijze tracht de GMR mede vorm te geven aan het beleid binnen de Borgesiusstichting en bij te dragen aan de uitvoering daarvan.

Zoals in de eerste alinea wordt aangegeven houdt de GMR zich bezig met bovenschoolse zaken, waarbij beleidsstukken worden vastgesteld die alle scholen binnen de Borgesiusstichting aangaan. Zaken die op schoolniveau kunnen worden opgepakt, worden door de betrokken MR behandeld. Natuurlijk kan de GMR hierbij worden benut als centraal platform om ervaringen uit te wisselen, hetgeen de besluitvorming op lokaal niveau te goede kan komen.

In onderstaande ledenlijst vindt u terug wie er zitting hebben in de GMR. 

De GMR is bereikbaar via gmr@borgesiusstichting.nl.

Samenstelling

NAAM

PERSONEEL

OUDERS

Verhoeven, Susan

X

 

Bemt, Corné van den

X

 

Boot, Koen

 

X

Horsthuis, Sonja

 

X

Wiel, Dominique van de

 

X

Scheepers, Cathy

X

 

Korsmit, Mathieu

 

X

Viegen, Marieke van

X