Print

Hoeven

Basisschool Uniek

'Werken met kinderen van nu voor de maatschappij van morgen'

 

Onze kernwaarden zijn:
 

Openheid: We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en anderen, die betrokken zijn bij de school, weten van elkaar wat we doen, waarom we het doen en hoe. De communicatie is helder en gestructureerd. De school biedt een omgeving waarin alles besproken kan worden en waar ook daadwerkelijk naar elkaar wordt geluisterd.
 

Positiviteit: We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen zich gewaardeerd voelen. Wanneer leerlingen, leerkrachten en ouders op een positieve, stimulerende manier met elkaar omgaan, bereiken we samen meer. De school wil een organisatie zijn waarin mensen op doeltreffende en integere wijze met plezier samenwerken. We willen het beste in elkaar naar boven halen.
 

Respect: We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen het gevoel hebben er te mogen zijn. We willen elkaars visie en kijk op de wereld respecteren. De school wil een organisatie zijn waarin we ons oordeel over iets of iemand soms uitstellen en tegelijk kritisch zijn op ons eigen gedrag. Het blijkt uit praten ‘met’ elkaar, afspraken nakomen, op een goede manier omgaan met elkaar, zorg dragen voor materialen en eigendommen, op een juiste wijze hanteren van sociale media.
 

Ontplooiing: We willen, dat binnen de school kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen de mogelijkheid krijgen tot optimale groei te komen. Binnen de kaders en doelen die voor onze school gelden, vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten in staat zijn om plannen te ontwikkelen, uit te voeren en opgedane kennis toe te passen. Iedereen heeft het recht om binnen deze kaders initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd om vaardigheden, attitudes en kennis te ontwikkelen. Leerkrachten zijn door hun professionele houding in staat om uit te gaan van verschillen en maatwerk voor leerlingen te leveren.
 

Verantwoordelijkheid: We willen dat binnen de school kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen zorg dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Op onze school leer je zelfstandig beslissingen te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. We waarderen en stimuleren het nemen van initiatieven.. Hierdoor voelen alle betrokkenen zich bekwaam en leren zij hun mogelijkheden en beperkingen kennen. Dit draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid. Door aandacht voor omgang met materiaal, het nakomen van afspraken, reflecteren op eigen gedrag en plannen van werk en activiteiten tonen leerkrachten een professionele houding.

www.bs-uniek.nl